Príčina ako protirečenie a metóda

3.30 

Jozef Coufal
Pravda
1982

1 na sklade

Katalógové číslo: 17480 Kategórie:

Práca má dve hlavné časti. V prvej, úvodnej časti začleňuje autor problematiku príčiny do širšieho rámca systému kategórií materialistickej dialektiky, rozoberá niektoré vlastnosti tohto systému a zdôrazňuje svetonázorový a metodologický význam pochopenia jednotlivých kategórií v ich vzájomnej spätosti. Kauzalita tu vystupuje iba ako jedna z kategórií materialistickej dialektiky.
Druhá časť je venovaná samej problematike kauzality. Autor ukazuje na rozdielne vlastnosti dvoch v dejinách vyskytujúcich sa pojmov príčiny. Rozoberá nedostatky (logické, gnozeologické, metodologické a svetonázorové) pojmu vonkajšej príčiny a zisťuje ich korene v jeho metafyzickom zabsolútnení. Konštatuje, že tento pojem je natoľko zaužívaný v teórii i praxi, že jeho teoretické prekonanie je značne zložité. Za východiskový pojem zásadne iného typu racionality (dialektickej) pokladá spolu s inými autormi dialektické protirečenie.