Nominálne slovné druhy

2.30 

Ladislav Navrátil
Enigma
2005

1 na sklade

Katalógové číslo: 17482 Kategórie: ,

PODSTATNÉ MENÁ
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika substantív
1.2. Definícia substantív
1.3. Klasifikácia substantív
2. Morfologické kategórie substantív
2.1. Kategória rodu
2.1.1. Rod cudzích substantív
2.1.2. Rod pomnožných podstatných mien
2.2. Kategória čísla
2.3. Kategória pádu
3. Deklinácia substantív
3.0. Všeobecná charakteristika
3.1. Vzory podstatných mien
3.1.1. Mužský rod (maskulínum)
3.1.1.1. Životné podstatné mená
3.1.1.2. Neživotné podstatné mená
3.1.2. Ženský rod (feminínum)
3.1.2.1. Adjektívno-substantívne skloňovanie feminín
3.1.2.2. Nepravidelné skloňovanie feminín
3.1.3. Stredný rod
3.1.4. Deklinácia cudzích substantív
3.1.5. Deklinácia substantív s adjektívnou podobou

PRÍDAVNÉ MENÁ
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika prídavných mien
1.2. Definícia prídavných mien
1.3. Klasifikácia prídavných mien
1.4. Charakteristika jednotlivých druhov prídavných mien
1.4.1. Vlastnostné prídavné mená
1.4.1.1. Akostné prídavné mená
1.4.1.2. Vzťahové prídavné mená
1.4.1.2.1. Druhové prídavné mená
1.4.2. Privlastňovacie prídavné mená
2. Stupňovanie prídavných mien
3. Skloňovanie prídavných mien
3.1. Skloňovanie vlastnostných prídavných mien
3.1.1. Vzor PEKNÝ
3.1.2. Vzor CUDZÍ
3.1.3. Vzor PÁVÍ
3.2. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien
3.2.1. Vzor OTCOV
3.2.2. Vzor MATKIN
3.3. Nesklonné prídavné mená
4. Pravopis a písanie prídavných mien

ČÍSLOVKY
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika čísloviek
1.2. Definícia čísloviek
1.3. Klasifikácia čísloviek
2. Skloňovanie čísloviek
2.1. Základné číslovky (kardináliá)
2.2. Radové číslovky (ordináliá)
2.3. Druhové číslovky (špeciáliá)
2.4. Násobné číslovky (multiplikatíva)
3. Výslovnosť, pravopis a písanie čísloviek
3.1. Výslovnosť čísloviek
3.2. Pravopis čísloviek
3.3. Písanie čísloviek

ZÁMENÁ
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika zámen
1.2. Definícia zámen
1.3. Klasifikácia zámen
2. Skloňovanie zámen
2.1. Osobné zámená
2.2. Zvratné zámená
2.3. Ukazovacie zámená
2.4. Opytovacie zámená
2.5. Neurčité zámená
2.6. Vymedzovacie zámená